Asia Pacific Arthroplasty 2017 Chennai August 17th, 2017. An in vitro study assessing the effects of methyl prednisolone and …

Jacob G, Shetty V, Shetty SM, Varughese J, Singh. RP, Malgatti SS, Kadage V